Säännöt

SAVO–KAINUU-YSTÄVYYSOTTELUN EDUSTUSKOIRIEN (POHJOIS-SAVON BEAGLEYHDISTYKSEN) VALINTASÄÄNNÖT

SÄÄNNÖT 

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI, JÄSENLIITOT JA -PIIRIT

Yhdistyksen nimi: Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry

Kotipaikka: Kuopio

Kunta: Kuopio

Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen kieli on Suomi. Yhdistys on Suomen Kennelliiton-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Beaglejärjestön ry:n

-Finska Beagleklubben ry:n, ja Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n jäsen.

 YHDISTYKSEN TARKOITUS

 Yhdistyksen tehtävänä on edistää beagle koirien kasvatusta, sekä niiden ulkomuodon ja metsästyskelpoisuuden parantamista ja toimia yhdyssiteenä beagle koiria harrastavien henkilöiden keskuudessa.

 YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Järjestää jäsenilleen kerho- ja metsästäjäiltoja

2. Järjestää kenneltoimintaa koskevia esitelmä- ja valistustilaisuuksia

3. Panee toimeen palkintotuomarikursseja ja neuvottelutilaisuuksia

4. Järjestää koiranäyttelyitä ja kokeita

5. Valvoo jäsentensä luvallisia etuja yhdistyksen tarkoitusperiä toteutettaessa

6. Pitää jäsenistään luetteloa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii tarvittavat luvat

Yhdistys ei harjoita poliittista toimintaa.

 TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

 Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykseen liittyessään yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenenmaksusta. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi voi yhdistys tämän lisäksi asianomaisella luvalla kartuttaa varojaan:

1. Toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja kokeita.

2. Toimeenpanemalla juhla- ja huvitilaisuuksia.

3. Toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä.

4. Hankkia omistukseensa tai hallintaansa kiinteää ja irtainta omaisuutta

5. Ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

 JÄSENYYTTÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

 Yhdistyksen varsinaiseksi-, tai perhejäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hyvämaineiset henkilöt, jotka hakemuksesta täyttämällä yhdistyksen kotisivulla olevan jäsenhakemuksen, tai ilmoittamalla suullisesti yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille hakevansa yhdistyksen jäsenyyttä. Sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja yhdistyksen kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niiden sääntöjä ja päätöksiä. Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka yhdistyksen toiminta-alalla on erikoisesti ansioitunut tai on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Päätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 Vuosijäsen ja perhejäsen on velvollinen suorittamaan kunakin vuonna vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun heinäkuun 31. päivään mennessä. Sellainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan edellä mainittuun päivään mennessä katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin asiasta hänelle on ilmoitettu suorita maksuaan. Kunniajäseneltä tai kunniapuheenjohtajalta ei kanneta jäsenmaksua.

 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

 Jäsenellä on oikeus, milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

 Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka

1 ) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti

2 ) toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai

3 ) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen.

Jäsenen erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallitus kokouksessaan, missä päätös erottamisesta on oltava kolme neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä. Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, postituspäivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 Yhdistys pitää vuosittain yhden yleisen kokouksen, joka on yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon 7 päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

10§

 YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

 Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja 6 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Vaalit on vaadittaessa suoritettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, mutta muulloin puheenjohtajan kannattama mielipide. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan tai nimeää sen ulkopuolelta tarvittavt jaostot ja toimikunnat. Hallitus voidaan kutsua koolle joko kirjallisena ilmoituksena, sähköpostitse niille, jotka sen ovat ilmoittaneet sihteerille tai puheenjohtajalle sekä tekstiviestillä.

11§

 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että sen

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2) olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3) suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa sen toimintaa

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4) vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, jaostot ja

työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä

5) vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista

velvoitteista

7) yhdistyksen kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin nimetä edustajat

niiden kokouksiin, ellei yhdistyksen vuosikokous ole jo asiasta päättänyt

8) vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista

9) pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

10) hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

11) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

12) valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt

13) päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä

esityksiä muista huomionosoituksista

14) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

12§

 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa toimihenkilön yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13§

 YHDISTYKSN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14§

 YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun kuluessa ja siinä käsitellään

seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta

toimintakaudelta

7. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista

10. Toimitetaan puheenjohtajan vaali

11. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkistajaa

13. Vahvistetaan kululuvan vuoden toimintasuunnitelma

14. Päätetään jäsenmaksun suuruus

15. Hyväksytään kuluvan toimintavuoden talousarvio

16. Valitaan yhdistyksen edustajat Kennelpiirin ja Suomen

Beaglejärjestön kokouksiin

17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

18. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle esittämät

asiat, jotka on kirjallisesti jätettävä hallitukselle viimeistään

tammikuun 15 päivään mennessä.

19. Päätetään mahdollisista jäsenten valinnoista ja jäsenten

erottamisista, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 8§:n

mukaan saattanut erottamisen yhdistyksen kokouksen

ratkaistavaksi.

20. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei voida

tehdä päätöstä.

Kohdassa 17 ja 18 esille tulevat asiat on mainittava

kokouskutsuissa.

21. Kokouksen päättäminen

15§

 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kirjelmässä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeksi mainitussa tapauksessa 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei vaatimuksessa nimenomaan osoiteta jotakin myöhempää ajankohtaa.

16§

 KOOLLE KUTSUMINEN YHDISTYKSEN KOKOUKSIIN

 Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin 7 päivää ennen kokousta. Kirjallisena ilmoituksena tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Ylimääräisen kokouksen kutsukirjeessä on mainittava ne asiat, joiden käsittelemistä varten jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenistölle kirjallisena ilmoituksena tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

17§

 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 Yhdistyksen, sen hallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

18§

 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ kokouksen läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee sääntöjen muuttaminen. Sääntöjen muutoksesta, on viipymättä ilmoitettava yhdistysrekisteriviranomaisille.

19§

 TOIMINNAN LOPETTAMINEN SEKÄ VAROJEN SIIRTO

 Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon pätevä siinä tapauksessa, että vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on sitä kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen ja toiminnan lopettaminen. Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus 1.§:ssä mainituille järjestöille ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

20§

 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 Yhdistyksen toimihenkilöiden on määräaikana lähetettävä 1.§:ssä mainituille järjestöille kaikki niille lähetettävät määräaikaiset ilmoitukset, sekä muut niiden pyytämät tiedot,  sekä vuosimaksut.

21§

 Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään

—————————————–

Edellä olevat säännöt on hyväksytty Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry:n

vuosikokouksessa . .2010

————————————————————-

SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ PARAS AJURI

Kiertopalkinto parhaalle ajurille

1§. Kiertopalkinnosta kilpaillaan koekausittain ja palkinto jaetaan järjestön vuosikokouksessa eniten pisteitä saaneelle koiralle.

2§. Kiertopalkinto on lahjoitettu koetoiminnan vilkastuttamiseksi beagleimme keskuudessa. Siksi tuloksia vaaditaan kolme VOI – luokan tulosta, joista vähintään yksi on oltava sulan kelin tulos ja vähintään yksi ulkopuolella oman piirin.

3§. Pisteet lasketaan suoraan koe pöytäkirjoista, joidenka jäljennökset olisi syytä laittaa koe- ja koulutusjaostolle heti helmikuun lopussa pisteiden laskemista varten.

4§. Kiinnityksen kiertopalkintoon saa koira, jonka yhteenlaskettujen koepisteiden summa on korkein. Jos pisteet ovat tasan ratkaisee kiinnityksen saajan sulan kelin koe.

5§. Kiertopalkinnosta kilpaillaan niin kauan kuin palkintoon sopii nimiä ja palkinto säilyttää sille kuuluvan arvokkuutensa. Kiinnityksen saaja kaiverruttaa koiran nimen, omistajan nimen, tuloksen ja vuosiluvun. Palkinnon saa omakseen koiran omistaja jonka koirallaan on saanut eniten kiinnityksiä, jos kiinnitykset ovat samat ratkaisee saajan sulan kelin pistemäärä.

6§. Lahjoittajat velvoittavat Beaglejärjestön luovuttamaan vuosittain pienen muiston kiinnityksen saajalle.

7§. Palkinnon lahjoittajiksi kirjautuvat Pohjan lohkon AJAVAN BEAGLEN harrastajat.

Palkinnon lahjoittivat:

Vaaraniemi Aarni Oulu, Kalliomaa Valto Rovaniemi, Kemppainen Kyösti Kemi, Hekanaho Esko Oulu, Hietamäki Martti Oulu, Ainassaari Matti Oulu, Vastapuu Raimo Simo, Veteli Pentti Kemi, Seppänen Aarne Oulu, Keskikallio Juhani Oulu, Lempinen Risto Oulu, Miettinen Seppo Kajaani, Pulkkinen Ilmari Kajaani, Moilanen Matti Oulu, Kenttälä Olavi Rovaniemi, Kandelberg Erkki Oulu, Palosaari Pentti Kuusamo, Ahokangas Keijo Oulu, Keskimaunu Arvo Kemi, Koivuranta Pasi Rovaniemi, Rastas Mauri Oulu, Keskimaunu Teppo Kemi,  Siltakoski Jaakki Oulu, Hiivala Eino Ii, Simi Matti Ii, Määttä Pentti Rovaniemi, Koivunen Jorma Rovaniemi, Savolainen Erkki Kajaani, Pyykkönen Reino Kajaani, Hiitola Reijo Oulu, Tervahauta Kauko Juoksenki, Vanttaja Valto Haukipudas.

Beaglein kasvattajanpalkintojen säännöt

1§. Suomen Beaglejärjestö  Finska Beagleklubben ry palkitsee rodun jalostustavoitteiden mukaisesta hyvästä ja menestyksellisestä kasvatustyöstä beaglenkasvattajia erityisin palkinnoin, joiden myöntämisperusteet ja ?tavan nämä säännöt määräävät.

2§. Kasvattajana pidetään sitä, joka omistaa emän tai jolla on laillinen siitosoikeus siihen. Perheenjäsenen omistama tai yhteisesti omistettu emä jälkeläisineen otetaan huomioon, kun kysymyksessä on tosiasiassa yhteinen kasvatustyö. Palkittavan kasvattajan on oltava kasvattaja-aikanaan Suomen Beaglejärjestön ja Suomen Kennelliiton jäsen. Hänen toimintansa tulee olla kenneltyön ja rodun jalostustavoitteiden kannalta moitteetonta.

3§. Palkitsemisen perusteena ovat sellaiset jälkeläiset, jotka ovat osoittaneet ajokokeessa riittävät metsästysominaisuutensa ja näyttelyssä hyvän rotutyypillisen ulkomuotonsa. Jälkeläisten emän on oltava beaglein Erikoiskantakirjassa.

Laskentaperusteet

4§. Kasvatetuille ensimmäisen polven jälkeläisille lasketaan peruspisteet seuraavasti:

·    Jokaisesta jälkeläisestä, joka on Erikoiskantakirjassa lasketaan neljä (4)

·    Muotovaliosta kuusi (6)

·    Käyttövaliosta kahdeksan (8)

·    Käyttö- ja muotovalioista kymmenen (10) pistettä

·    Erikoiskantakirjajälkeläisestä, joka on saanut näyttelyssä laatumaininnan erinomainen tai saanut beaglein ajokokeissa 1. palkinnon, saa yhden (1) lisäpisteen.

·    Käyttövaliojälkeläisestä, joka on saanut näyttelyssä laatumaininnan erinomainen, saa yhden (1) lisäpisteen.

·    Lisäpisteitä kustakin jälkeläisestä laskettaessa otetaan huomioon vain yksi lisäpisteitä tuova peruste.

Kasvattajanpalkinto

5§. Pronssinen kasvattajanpalkinto(kasvattajanpalkinto) myönnetään kasvattajalle, jonka kasvateille 4§:n mukaan laskettavien pisteiden summa on vähintään sama kuin palkittavien kanssa samalla aikavälillä kasvattajan rekisteröimien pentujen koko määrä. Palkittavia jälkeläisiä on oltava vähintään kolme ainakin kahdesta pentueesta ja pentuja on oltava yhteensä vähintään kymmenen. Jos pentujen määrä jää alle kymmenen, vertailupistemäärään lisätään ajallisesti lähimmän pentueen pentujen määrä.

Hopeinen kasvattajanpalkinto

6§. Hopeinen kasvattajanpalkinto myönnetään kasvattajalle, jonka kasvattamien jälkeläisten pistemäärä on vähintään puolitoistakertainen saman aikavälin koko jälkeläismäärään verrattuna ja kasvatustyö jatkunut menestyksellisesti siten, että palkittavia jälkeläisiä on ainakin neljä ja jälkeläisiä on yhteensä vähintään kaksitoista. Jos palkitsemisen perusteina olevat jälkeläiset ovat useammasta kuin yhdestä nartusta, lasketaan toisesta emästä viisi (5) lisäpistettä. Hopeinen kasvattajanpalkinto myönnetään myös kasvattajalle, joka ansaitsee Suomen Kennelliiton Vuolasvirta-palkinnon.

Kultainen kasvattajanpalkinto

7§. Kultainen kasvattajanpalkinto myönnetään hopeisen kasvattajapalkinnon saaneelle kasvattajalle, joka ansaitsisi toisen kerran saman palkinnon ja jonka kasvatustyö on tapahtunut useammalla kuin yhdellä nartulla.

Palkintojen myöntäminen

8§. Johtokunta päättää vuosittain palkintojen myöntämisestä ja ne jaetaan sen määräämässä tilaisuudessa tai tilaisuuksissa.

9§. Jalostusjaosto valmistelee johtokunnalle ehdotukset kasvattajapalkintojen myöntämisestä. Se seuraa mahdollisesti palkittaviksi tulevien kasvattajien toimintaa ja jälkeläisten tuloksia sekä pitää luetteloa kasvattajanpalkinnon saaneista.

Sääntöjen voimaantulo

10§. Kasvattajanpalkinnot on perustettu 1.1.1985 alkaen ja ovat johtokunnan edellä olevanlaisiksi muuttamina voimassa 1.1.2007 lähtien. Johtokunta voi muuttaa jalostusjaoston lausunnon saatuaan näitä sääntöjä tarpeen vaatimalla tavalla.

Suomen Beaglejärjestö,  Finska Beagleklubben ry.

SBJ, jalostusjaosto 27.9.2004

Suomen Beaglejärjestö on päättänyt ottaa koekaudesta 2005/2006 lähtien beagleille käyttöön ns. kahden viikon kokeen. SBJ:n johtokunta on antanut jalostusjaostolle tehtäväksi selvittää ne muutostarpeet, jotka kahden viikon kokeen käyttöönotto aiheuttaa beaglein valionarvosääntöihin sekä erikoiskantakirjaan ottamista koskeviin määräyksiin.

Nykyiset valionarvosäännöt ovat perusmääräysten osalta seuraavat:

Muotovalio:Näyttelyistä kolmelta tuomarilta Suomessa kolme sertifikaattia, joista vähintään yksi yli 24 kk:n iässä.

Käyttövalio:Näyttelystä vähintään laatuarvostelun laatumaininta ?hyvä? tai entisten näyttelysääntöjen mukainen 2. palkinto koiran täytettyä 15 kk. Näihin perusmääräyksiin ei kahden viikon koe aiheuta muutoksia.

Jalostusjaosto ehdottaa, että lisämääräyksissä otettaisiin kahden viikon koe huomioon seuraavasti:

FIN MVA: Vähintään 1xBEAJ 1 P (=paljaan maan keliltä) tai 1xBEAJ 1 L (=lumikeliltä) + 1xBEAJ 3 P. Ennen 1.8.2002 saadut vastaavat AVO-luokan tulokset rinnastetaan BEAJ-tuloksiin.

FIN KVA: 3xBEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Vähintään yksi BEAJ 1 ?tulos tulee olla paljaalta maalta ja vähintään yksi yleisestä metsästyskokeesta sekä korkeintaan yksi saatu kahden viikon kokeesta. Ennen 1.8.2002 saadut VOI 1 ?tulokset rinnastetaan BEAJ 1 ?tuloksiin.

FIN KVA-K 3xKEAJ-AVO 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta ja vähintään yksi yleisestä metsästyskokeesta. Ketunajokokeessa saavutettu palkinto ei oikeuta muotovalion arvoon.

Timo Kilpeläinen Jalostusjaosto, pj

Kommentointi on suljettu.